MYK Sorumlu Emlak Danışmanı Sınavına Hazırlık Kursu

unvan-mesleki-egitim-emlak-danismanligi-sertifikasi-kursu
Bir işyerinde, düzenlenen süreli veya süresiz sözleşmeye dayanılarak yapı kooperatiflerinin kurulmasında ev, arsa, dükkan gibi taşınmaz malların satışı ve kiralanması konularında danışmanlık hizmeti veren kişidir.

Bu mesleği seçecek kişilerin sosyal bilimlere, özellikle sosyolojiye ve ekonomiye ilgili, sözel yeteneği ve iletişim becerisi güçlü, girişimci bir kişiliğe sahip, kişilerin özel hayatlarına saygılı ve gizlilik prensibine uygun davranan, işbirliğine açık kişiler olması beklenir.Emlak Danışmanı'nın temel görevleri aşağıdaki gibidir;
 • Tapu sicil müdürlüklerinde satış, ipotek, miras yoluyla geçen mülkiyetlerle ilgili tüm işlemlere aracılık eder,
 • Emlak alım satımı ile ilgili danışmanlık hizmeti verir,
 • Noterlerde satış sözleşmesi yapılmasına yardımcı olur,
 • Kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapılması konusunda danışmanlık hizmeti verir, seçenekler ve karşılaştırılmalı örnekler sunar,
 • Müşterileri adına beyanname doldurur,
 • Proje yapımında pazarlamayı kolaylaştırıcı önerilerde bulunur,
 • Kooperatif kurulmasına yardımcı olup pazar araştırması yapar,
 • Kooperatife arsa ve üye bulma konusunda çalışmalar yapar,
 • Kiracı adaylarının ekonomik ve sosyal durumunu öğrenip mülk sahibine veya vekiline bilgi verir,
 • Kira sözleşmesi hazırlar.

Kurs İçeriği

MYK Sorumlu Emlak Danışmanı Kursu Eğitim Programımız toplam 10 saat olup, kurs içeriği aşağıdaki gibidir.

 • İSG, ÇEVRE VE KALİTE
  1. Meslekle ilgili temel kavramlar, kodlar, terimler
  2. İş Sağlığı ve güvenliği ile ilgili mesleğin gerektirdiği yasal mevzuat
  2.1. İş sağlığı ve güvenliği talimatları
  2.2. Kişisel koruyucu donanımlar
  2.3. Güvenlik ve sağlık işaretleri
  2.4. İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları
  2.5. Acil durum prosedürleri
  3. Meslekle ilgili çevre koruma mevzuatı
  3.1. Çevre, çevre kirliliği
  3.2. Atık prosedürleri
  3.3. Çevre kazanım ve koruma
  3.4. Atıkların (ambalaj, pil ve benzeri) ayrıştırılması ve toplanması.
  3.5. Doğal kaynakların verimli kullanımı
  4. Meslekle ilgili ilk yardım.
  5. Meslekle ilgili olağan dışı durum ve olaylar
  6. Meslekle ilgili kalite yönetimi

 • PAZARLAMA STRATEJİSİ GELİŞTİRME VE İŞ ORGANİZASYONU
  1. Emlak satış/kiralama stratejileri
  1.1. Pazarlama ve satış stratejileri
  2. İş organizasyonu ve iş planlama
  2.1. Bütçe hazırlama
  2.2. Personel Yönetimi

   

 • EMLAK SATIŞ/KİRALAMA VE SONRASI İŞLEMLERİ
  1. Emlak satış\kiralama işlemleri
  1.1. Emlak/müşteri portföyü oluşturma yöntemleri
  1.2. Satışa konu olan emlakın durum tespiti
  1.3. Satışa konu olan emlakın güncel rayiç bedelinin tespiti
  1.4. Emlak’ın pazarlanması öncesi hazırlık işlemleri
  2. Emlak danışmanlığı ile ilgili mevzuat
  2.1. Gayrimenkul hukuku
  2.2. Sözleşmeler hukuku
  2.3. Tapu mevzuatı
  2.4. Kadastro mevzuatı
  2.5. Emlakla ilgili vergi mevzuatı
  3. Pazarlama ve satış işlemleri
  3.1. Pazarlama ve satış araçları-yöntemleri
  3.2. Pazarlama ve satışa ilişkin işlemler
  4. Bölge imar planı bilgisi
  5. Emlak’a ilişkin fizibilite ve yatırım danışmanlığı işlemleri

Kimler Katılabilir

- Mezuniyet şartı aranmamaktadır.
- Emlak ofisi açmak isteyenler ve çalışmak isteyenler katılabilir.
- MYK Sorumlu Emlak Danışmanı (5.seviye )belgesi almak isteyenler.

Gerekli Belgeler

- Nüfus cüzdanı fotokopisi

Önkayıt

Hukuksal

Emlakçılık Meslek Kursları için Milli Eğitim Bakanlığı Kararı

Ülkemizdeki tüm eğitim ve öğretim faaliyetlerinin denetim ve gözetiminden Bakanlığımızın yetkili ve yorumlu olduğu Anayasanın 42'inci maddesi ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunun 56'ıncı maddesinde açıkça belirtilmiştir. Bu hükümlere rağmen bazı illerimizdeki emlakçılık meslek odaları ve demekleri Genel Müdürlüğümüze bağlı halk eğitimi merkezleri ile 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumlan Kanunu kapsamında faaliyet gösteren özel öğretim kurumlarının düzenlediği kurslarda verilen emlakçilik kursu belgelerini geçerli saymadıkları ve vatandaşa bu konuda güçlük çıkardıkları ulaşan bilgi ve belgelerden anlaşılmaktadır.

Ülkemizde yaşayan her kişi ve kuruluşun eğitim faaliyeti düzenleme hakkı bulunduğu bir gerçektir. Ancak uygulama aşamasında ya Bakanlığımızın ilgili birimlerinden izin alınması veya ilgili birimleri ile işbirliği yapılması zorunluluğu bulunduğu, Anayasa ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nda belirtilen hükümler doğrultusunda hareket etmeleri gerektiği ilgi (a) da kayıtlı Danıştay Karan ve ilgi (c) de kayıtlı Başbakanlık Genelgesinde açık olarak belirtilmektedir. Ayrıca, Danıştay'ın ilgi (b) de kayıtlı karart gereğince emlakçılık kurslarının Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları tarafından açılacağını hükme bağlamıştır. Aynı kararda Emlakçılar Odası, Emlak Meslek Dernekleri ile Sanayi ve Ticaret Odaları bünyesindeki emlakçilik birimlerine emlakçilik kursu açma yetkisi veren Sanayi ve Ticaret Bakanlığı TS-11816 "Emlak Komisyonculuğu Hizmetleri-Genel Kurullar" standardının 133 maddesinin yürürlüğünü de durdurmuştur.

Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği Madde 246;

İş yerlerinde, alanlarında meslekî eğitim görmüş olanlar istihdam edilir.

Kanun’a göre istihdam edilenlerin meslekî ve teknik orta öğretim diploması, sertifika ile kurs bitirme, kalfalık, ustalık, iş yeri açma belgelerinden en az birine sahip olmaları gerekir. Yapacağı işe uygun meslekî eğitim aldıklarını belgelendirmeyenler istihdam edilmezler. İş yeri sahipleri, istihdam edecekleri kişilerden, yapacakları iş ile ilgili meslekî eğitim aldığını gösterir belgeyi istemek zorundadır.

Sorular

Güncelleniyor...

Sertifikamız

Diğer

- Ankara Emlak Danışmanlığı Kursu
- İstanbul Emlak Danışmanlığı Kursu
- Ankara Emlak Danışmanlığı Sertifikası
- İstanbul Emlak Danışmanlığı Sertifikası
- Ankara Emlak Danışmanlığı Kursu Sertifika Programı
- İstanbul Emlak Danışmanlığı Kursu Sertifika Programı