Uzaktan Eğitim Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

unvan-mesleki-egitim-emlak-danismanligi-sertifikasi-kursu
 Muhasebe ile ilgili belgeleri bilgisayara kaydeden, zamanı gelmiş vergilerin ödenmesini sağlayan, çalıştığı işyerinin kıymetli evrak, harç, borç ve alacaklarını takip eden firmanın kurumlarla olan yazışmalarını hazırlayan kişidir. Muhasebe paket programlarını kullanır. Mali tabloları düzenler. Belgelerin dosyalanması, korunması ve yedekleme işlemlerini yapar. İşletmenin mal varlığını çıkarmak amacıyla sayım ve ölçüm işlemlerini yapar, işletmenin kar ve zarar tablolarını düzenler. 

Kurs İçeriği

Uzaktan Eğitim Bilgisayarlı Muhsebe Kursu, Sertifika programımız toplam 168 saat olup, kurs içeriği aşağıdaki gibidir.

1.HAFTA: İŞE BAŞLAMA


A. GERÇEK KİSİLERDE İŞE BAŞLAMA MÜKELLEFİYETİNİN AÇILMASI
1. Bildirimin Yapılma Zamanı ve Şekli
2. Dilekçeye Eklenecek Belgeler
B. İŞE BASLADIKTAN SONRA YAPILACAK İŞLEMLER
1. Vergi Levhasının Onaylatılması
2. Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanma Zorunluluğu
3. Belge Basımı
4. İlgili Meslek Odasına Kayıt
5. Sosyal Sigortalar Kurumuna Bildirim
6. BAĞ-KUR’a Başvuru
7. Bölge Çalışma Müdürlüğüne Bildirim
C. TÜZEL KİŞİLERDE İŞE BAŞLAMA MÜKELLEFİYETİNİN AÇILMASI
Ç. MUHASEBEDE KULLANILAN BELGELER
1. Fatura ve İrsaliyeli Fatura
2. Sevk İrsaliyesi, Taşıma İrsaliyesi ve Yolcu Listesi
3. Perakende Satış Fişi, Ödeme Kaydedici Cihaz Fişi ve Yolcu Biletleri
4. Gider Pusulası
S. Müstahsil Makbuzu
6. Serbest Meslek Makbuzu
7. Tahsil, Tediye ve Mahsup Fişi
8. Ücret Bordrosu (Normal, Emekli, Fazla Mesaili)

2. HAFTA: MUHASEBEDE KULLANILAN BELGELERLE İLGİLİ UYGULAMALAR

3. HAFTA: VERGİ HUKUKU

A. VERGİNİN TEMEL KAVRAMLARI
1. Matrah, İstisna, Muafiyet, İndirim, Beyan, Tarh, Tebliğ, Tahakkuk
2. Vergi Mükellefi ve Vergi Sorumlusu
a. Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Mükellefiyeti
b. Katma Değer Vergisi ve Muhtasar Beyanname Mükellefiyeti
3. Dolaylı Vergiler, Dolaysız Vergiler
4. Gelir Üzerinden Alınan Vergiler, Harcamalar Üzerinden Alınan
Vergiler ve Servet Üzerinden Alınan Vergiler
5. Vergi Oranları(Gelir, Kurumlar, Katma Değer ve Damga Vergisi)

B. GELİR ÖGELERİ
1. Ticari Kazançlar
a. İndirilebilecek Giderler
b. İndirilemeyecek Giderler
2. Zirai Kazançlar
3. Ücretler
4. Serbest Meslek Kazançları
5. Gayrimenkul Sermaye İratları
6. Menkul Sermaye İratları
7. Diğer Kazanç ve İratlar
C. TACİRLER
1. 1. Sınıf Tacirler
2. 2. Sınıf Tacirler
3. Basit Usulde Vergilendirilecek Mükellefler
4. Serbest Meslek Erbabı


4. HAFTA: TİCARİ DEFTERLER, BEYANNAMELER ve VERGİ CEZALARI

A. KULLANILACAK TİCARİ DEFTERLER
1. Yevmiye Defteri, Defterikebir, Envanter ve İşletme Hesabı Defteri 
a. Tasdik Zamanı
b. Kayıt Nizamı
c. Kayıt Zamanı
2. Serbest Meslek Kazanç Defteri
a. Tasdik Zamanı
b. Kayıt Nizamı
c. Kayıt Zamanı
B. BEYANNAMELER, VERİLME VE ÖDEME ZAMANLARI
1. Gelir Vergisi Beyannamesi
2. Kurumlar Vergisi Beyannamesi
3. Muhtasar Beyanname
4. Katma Değer Vergisi Beyannamesi
5. Geçici Vergi Beyannamesi
6. Damga vergisi Beyannamesi
C. VERGİ CEZALARI
1. Vergi Usul Cezaları
2. Vergi Kaybına Bağlı Cezalar
3. Hürriyeti Bağlayıcı Cezalar
4. Cezalarda Tekerrür, Geçmişe Yönelik Uygulama ve Zaman Aşımı
5. Ceza Kesilemeyecek Haller
a. Yanılma
b. Pişmanlık ve Islah
6. Cezalarda İndirim
7. Uzlaşma
8. Yargı Yolu ile Çözüm
Ç. VERGİ HATALARI VE DÜZELTME YÖNTEMLERİ
D. AMORTİSMANLAR VE YENİDEN DEĞERLEME

5. HAFTA: İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU 

A. İŞ KANUNU
1. Tanımlar
2. İş Yeri Bildirimleri ve İşçi Bildirimleri
3. Akdin Feshinde Bildirim(İhbar Tazminatı)
4. Kıdem Tazminatı
5. İsçinin Bildirimsiz Fesih Hakkı
6. İşverenin Bildirimsiz Fesih Hakkı
7. Yeni İş Arama İzni, Çalışma Belgesi
8. İşten Çıkarmanın Sonucu
B. ÜCRETLER
1. Normal Ücret, Fazla Çalışma Ücreti
2. Yıllık İzin Ücreti
C. İŞİN DÜZENLENMESİ
1. İş Süresinden Sayılan Haller
2. Çalışma Saatleri
3. Fazla Çalışma
4. Sakatların Çalıştırılma Koşulları

6. HAFTA: SOSYAL SİGORTALAR KANUNU VE BAĞ-KUR KANUNU

A. SOSYAL SİGORTALAR KANUNU
1. Yasanın Amacı
2. Sigortalı Sayılanlar
3. Sigortalı Sayılmayanlar
4. İşveren ve İşveren Vekili
5. İş Yeri
6. Sigortalılığın Başlangıcı ve Zorunlu Oluşu
7. Bildirimler
a. İş Yerini Bildirme
b. Çalışacak Sigortalıları Bildirme
c. İşe Girişi Bildirilmeyen Sigortalılar
8. Primler
a. Prim Oranları ve Hesaplanması
b. Gelir Basamaklarının Seçilmesi ve Yükseltilmesi
c. Prime Esas Ücretler
9. Prim Belgeleri
d. Primlerin Ödenmesi ve Ödenmeyen Primler İçin Yapılacak İşlemler 
e. Prim Borçlarına Halef Olma
f. Yersiz Olarak Alınan Primlerin Geri Verilmesi
g. İsteğe Bağlı Sigortalılık
9. İdari para cezaları
10. Sosyal Sigortalar Kurumunca Sağlanan Sigorta Hizmetleri 
a. İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Sigortası
b. Hastalık Sigortası
c. Analık Sigortası
ç. Malullük Sigortası 
d. Yaşlılık Sigortası
e. Ölüm Sigortası
f. İşsizlik Sigortası
B. BAĞ-KUR KANUNU
1. Yasanın Amacı
2. Sigortalı Sayılanlar, Sigortalı Sayılmayanlar
3. Sigortalılığın Başlangıcı ve Bitişi 
4. Sigortalı Olmak İçin Yapılacak İşlemler
5. BAĞ-KUR Sigortalılıkları ve Yararlanma Koşulları
a. Malullük Sigortası
b. Yaşlılık Sigortası
c. Ölüm Sigortası 
ç. Sağlık Sigortası
d. İsteğe Bağlı Sigortalılık

7. HAFTA: GENEL MUHASEBE VE TEKDÜZEN HESAP PLANI UYGULAMASI

A. GENEL MUHASEBENİN AMACI, TARAFLARI, USUL VE ESASLARI 
B. GENEL MUHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI
1. Sosyal Sorumluluk Kavramı
2. Kişilik Kavramı
3. İşletmenin Sürekliliği Kavramı
4. Diğerleri
C. GENEL MUHASEBENİN İŞLEM AKIŞI
1. Belgeler (Tahsil, Tediye, Mahsup)
2. Kayıtlar (Yevmiye, Defterikebir, Muavin Defterler)
3. Raporlar (Geçici Mizan, Kesin Mizan, Envanter Raporları)
Ç. MUHASEBE POLİTİKALARININ AÇIKLANMASI
D. MALİ TABLO İLKELERİ, DÜZENLENMESİ VE SUNULMASI
1. Bilanço
2. Gelir Tablosu
3. Satışların Maliyeti Tablosu
4. Dipnotlar

8. HAFTA: TEKDÜZEN HESAP PLANI ÇERÇEVESİ

A. DÖNEN VARLIKLAR VE İŞLEYİŞİ
B. DURAN VARLIKLAR VE İŞLEYİŞİ
C. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR VE İŞLEYİŞİ 
Ç. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR VE İŞLEYİŞİ
D. ÖZ KAYNAKLAR VE İŞLEYİŞİ
E. GELİR TABLOSU HESAPLARI VE İŞLEYİŞİ
F. GİDER VE MALİYET HESAPLARI VE İŞLEYİŞİ
G. YANSITMA HESAPLARI VE İŞLEYİŞİ

9. HAFTA: DÖNEM SONU İŞLEMLERİ VE UYGULAMA

10. HAFTA: BİLGİSAYARLA MUHASEBE

A. BİLGİSAYAR VE DONANIM NEDİR?
1. Ana Bellek
2. Sabit Disk
3. Ekran
4. Klavye ve Kullanımı
5. Yazıcı
B. DOS KOMUTLARI
1. DIR Komutu
2. DATE Komutu
3. CLS Komutu
4. DEL Komutu
5. Formatlama ve Kopyalama Komutları

11. HAFTA: İSLETME DEFTERİ VE PERSONEL MODÜLÜ

A. İŞLETME DEFTERİ MODÜLÜ
1. Firmanın Açılması ve Firma Parametrelerinin Girilmesi
2. Vergi Oranları, Hesap Gruplarının ve Mal Gruplarının Açıklanması
3. Hesap Gruplarının Açılması
4. Örnek Monografi Kayıtları 
a. Gider Kayıtları
b. Gelir Kayıtları
5. KDV Raporunun Alınması ve KDV Beyannamesinin Düzenlenmesi
6. Defter Dökümlerinin ve İşletme Hesap Özetinin Alınması
B. PERSONEL MODÜLÜ
1. Firmanın Açılması, Firma Parametrelerinin Girilmesi
2. Yasal Parametrelerin Girilmesi
3. Personel Sicil Bilgilerinin Girilmesi
4. İşe Giriş Bildirgesi, Ek-1 ve Ek-2 Bildirimlerinin Yazıcıdan Alınması
5. Personel Puantajlarının Yapılması
6. Tahakkuk Raporları İşlemleri
a. Ücret Bordrosunun Tanımlanması
b. Ücret Bordrosunun Yazıcıdan Alınması
7. Prim Bildirgesinin ve Sosyal Güvenlik Destek Prim Bordrosunun 
Alınması
8. Dönem Bordrosunun Alınması

12. HAFTA: GENEL MUHASEBE MODÜLÜ

A. FİRMANIN AÇILMASI, FİRMA PARAMETRELERİNİN GİRİLMESİ
B. HESAP PLANININ OLUŞTURULMASI
C. ÖRNEK MONOGRAFİ İŞLEMLERİ
. 1. Ay Yevmiye Fi Kayıtları ile Fiş Dökümlerinin Alınması
. 1. Ay Mizanının Alınması
. 1. Ay KDV ile Muhtasar Beyannamelerinin Düzenlenmesi

13. HAFTA: UYGULAMALAR

A. ÖRNEK MONOGRAFİ İŞLEMLERİ
. 1. 2. ve 3. Ay Yevmiye Fiş Kayıtları ile Fiş Dökümlerinin Alınması
. 1. 2. ve 3. Ay Mizanının Alınması
. 1. 2. ve 3. Ay KDV ile 2. 3. ve 4. Aylar Muhtasar Beyannamesinin
Düzenlenmesi
. Geçici Vergi Beyannamesinin Düzenlenmesi
B. SATIŞLARIN MALİYETİ TABLOSUNUN HAZIRLANMASI
C. DÖNEM SONU İSLEMLERİ VE KAPANIŞ KAYITLARI
Ç. MALİ TABLOLARIN ALINMASI
D. DEFTERLERİN YAZDIRILMASI

14. HAFTA: MUHASEBE ENTEGRASYONU VE DEMİRBAŞ MODÜLÜ

A. ENTEGRASYON PARAMETRELERİNİN GİRİLMESİ
1. Cari Parametreler
2. Kasa Parametreleri
3. Stok Parametreleri
4. Fatura Kayıtları
5. Kasa Kayıtları
6. Alınan Çek ve Senet Kayıtları
7. Verilen Çek ve Senet Kayıtları
8. Entegrasyon Modülü ile Muhasebeye Aktarma Yapılması 
B. DEMİRBAŞ MODÜLÜ
1. Firmanın Açılması, Firma Parametrelerinin Girilmesi
2. Yeniden Değerleme Oranlanın Girilmesi
3. Demirbaş Eşyanın Kaydedilmesi
4. Raporların Alınması
a. Yıllık Amortisman Raporunun Alınması
b. Dönemlik Amortisman Raporunun Alınması
5. Yeniden Değerleme Raporunun Alınması

Kimler Katılabilir

En az lise mezunu olan

Gerekli Belgeler

- Öğrenim Belgesi (En az lise seviyesinde)
- Nüfus cüzdanı fotokopisi
- İki adet vesikalık fotoğraf

Önkayıt

İstihdam Alanları

Ticari Faaliyeti Olan Kurum ve Kuruluşların Muhasebe Birimleri

Sıkça Sorulan Sorular

1. Kimler kayıt olabilir?

 • Mesleğin gerektirdiği işleri yapabilecek bedensel ve fiziksel yeterliliğe sahip olan kişiler.

2. Dersler nasıl işlenecektir?

 • M.E.B. uzaktan eğitim yönetmeliği ve bilgisayarlı muhasebe uzaktan eğitim programına uygun olarak online işlenecek derslere katılım için şifre verilecektir.
 • Canlı derslere katılamayanlar ders videolarını izleyebilecektir.
 • Her konu için hazırlanmış testler ve genel deneme sınavı vardır.

3. Kurs süreleri ne kadar olacaktır?

 • Bilgisayarlı muhasebe uzaktan eğitim programı  toplam 168Saat - 14 Hafta olarak yapılacaktır.

4. Sınavlar nasıl ve nerede yapılacaktır?

 • Kurs bitirme sınavı M.E.B. gözetiminde kurum adresimizde ve yeterli sayının oluşması durumunda Ankara ve İstanbul dışında farklı illerde de sınavlar yapılacaktır.

5. Kursiyerlerin kaç sınav hakkı olacaktır?

 • Kursiyerin 3 sınav hakkı vardır. Sınavda 50 geçer not alan kursiyerlere Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği gereği M.E.B. onaylı sertifikası verilir. Sınav haklarını dolduran kursiyerin kaydı silinir.

6. Sertifika nerelerde geçerlidir?

 • Türkiye de her kurumda ve apostil işleminden sonra yurt dışında geçerlidir.

7. Sertifika geçerlilik süresi ne kadardır?

 • Hayat boyu.

8. Kurs ücretleri nasıl belirlenir?

 • Her yıl ilan edilen kurs ücretleri uygulanır.
 • Sınav veya sertifika adı altında hiçbir Ek ücret talep edilmez.
 • Ödeme alınmadan kursiyer kaydı yapılamaz.