Uzaktan Eğitim Stratejik Yönetim Kursu

unvan-mesleki-egitim-emlak-danismanligi-sertifikasi-kursu
 Stratejik yönetim tüm işletmelerde, tüm pozisyonlardaki yöneticilerin alması gereken bir eğitimdir. Bu eğitim programıyla yönetim bilimine hakim olan yöneticiler yetiştirilir. Stratejik yönetimin temel kavramlarını ve önemini kavramış, rakiplere göre güçlü ve zayıf yönleri analiz edebilen, stratejinin uygulanmasında örgüt kültürü ve liderlik özelliklerini kullanabilen ve küresel stratejiler, küreselleşme kavramlarını tanıyan bireyler olarak iş dünyasındaki zorluklara göğüs gerebilecek adayların gelişimi amaçlanmıştır. 

Kurs İçeriği

Uzaktan Eğitim Stratejik Yönetim Kursu, 
Sertifika programımız toplam 72 saat olup, kurs içeriği aşağıdaki gibidir.

1. HAFTA: STRATEJİNİN TANIMI VE BENZER KAVRAMLARLA İLİŞKİSİ
A. Ekonomik ve Yönetsel Bir Kavram Olarak Strateji
B. Yönetsel Stratejinin Özellikleri
C. Stratejinin Benzer Kavramlarla İlişkisi
1. Amaç – hedef ve strateji
2. Vizyon ve strateji
3. Misyon ve strateji
4. Politika ve strateji
5. Taktik ve strateji
6. Program – bütçe ve strateji
7. Yöntem ve strateji
8. Plan ve strateji
D. Stratejik Yönetim ve İşletme İçin Stratejinin Önemi

2. HAFTA: E-STRATEJİNİN ÖNEMİ VE SINIRLARI
1. Töresel ve Yasal Sınırlar
2. Uygulamadan Gelen Sınırla 
3. Karşı Stratejiler
4. Sosyal ve Psikolojik Sınırlar
3. HAFTA: STRATEJİK PLANLAMA VE AMAÇLAR SİSTEMİ
A-Amaçların Tanımı ve Özellikleri
1. Amaçların işlevleri
2. Amaçların yapısı ve hiyerarşisi
3. Amaçların oluşturulması
4. Amaçların hiyerarşisi

4. HAFTA: STRATEJİK PLANLAMA VE AMAÇLAR SİSTEMİ
B- İşletmenin Ekonomik Amaçları
1. Ekonomik amaçların temel koşulları
2. Uzun dönemli ekonomik amaçlar a) Karlılık
b) Büyüme c) Güvenlik d) Otonomi

5. HAFTA: STRATEJİK PLANLAMA VE AMAÇLAR SİSTEMİ
C- İşletmelerin Ekonomik Olmayan Amaçları
1. İşletme dışından gelen baskılar
2. İşletme içinden gelen baskılar
3. Kişisel amaçlar ve bunların ekonomik amaçlara etkisi
4. Sosyal sorumluluk ve sosyal anlaşma kavramları
5. Sosyal sorumluluğun kapsamı ve fonksiyonları

6. HAFTA: GENEL ÇEVRE ANALİZİ
1. Politik İnceleme Hipotezler
2. Ekonomik İnceleme Ve Hipotezler
3. Sosyo-Kültürel İnceleme Ve Hipotezler
4. Teknolojik Koşullara İlişkin Faktörler
5. Ekolojik İnceleme Ve Hipotezler
6. Hukuksal, Dinsel Ve Ahlaksal İncelemeler

7. HAFTA: YAKIN ÇEVRE ANALİZİ, ÇIKABİLECEK FIRSAT VE TEHLİKELRİN ANALİZİ
A - Çevresel Analiz ve Teşhislerin Niteliği Ve Önemi
B - Bazı Yakın Çevre Faktörlerinin Analizi
1. Devlet ve yerel yönetim düzenlemelerine ilişkin faktörler
2. Pazar koşulları ve müşteri özelliklerine ilişkin faktörler
3. Satıcılara ve satıcılar pazarına ilişkin faktörler
4. Finansal kurumlara ilişkin faktörler
5. Sendikal kurumlara ilişkin faktörler

8. HAFTA: YAKIN ÇEVRE ANALİZİ, ÇIKABİLECEK FIRSAT VE TEHLİKELRİN ANALİZİ
C-Rekabet Analizleri Ve Rakiplere İlişkin Faktörler
1. Rekabeti etkileyen faktörler
2. Rekabet analizinin temel değişkenleri
3. Rakip işletmelerle ilgili analizler
4. Rakiplerin büyüme oranları, maliyeti, sezilebilir davranışları
5. Çevresel analizler için kullanılan teknikler 
9. HAFTA: İŞLETME DEĞERLEME, RAKİPLERE KIYASLA GÜÇLÜ VE ZAYIF YÖNLERİN ANALİZİ
A- İşletme Değerleme Konusunun Önemi ve Kapsamı
B- Genel ve Sektörel Bakımdan Değerleme
C- İşletme Değerle, Güçlü ve Zayıf Tarafların Analizine İlişkin Yöntemler
1. 7-s analizi
2. Pims analizi genel bakış(pazarlama stratejilerinin karlar üzerine etkileri)
3. Değer zinciri analizi

10. HAFTA: İŞLETME DEĞERLEME, RAKİPLERE KIYASLA GÜÇLÜ VE ZAYIF YÖNLERİN ANALİZİ
D- İşletme Fonksiyon Yaklaşımı
1. Pazarlama ve dağıtım faktörleri analizi
2. Finans ve muhasebe faktörlerinin analizi
3. Araştırma - geliştirme ve teknoloji faktörlerinin analizi
4. Üretim ve tedarik faktörlerinin analizi
5. Endüstri ilişkileri ve personel yönetimi faktörlerinin analizi
6. İşletmelerin rakiplerine kıyasla sinerjik üstünlüklerinin değerlendirilmesi

11. HAFTA: İŞLETME VEYA STRATEJİK İŞ BİRİMLERİNİ İZLEYEBİLECEKLERİ STRATEJİK ALTERNATİF TÜRLERİ A. Büyüme Stratejileri
1. İç Büyüme Yolları
a) Uzmanlaşma
b) Yatay farklılaştırma c) Dikey farklılaştırma
d) Tek yönlü farklılaştırma e) Yığışım
f) Türdeşlik
2. Dış Büyüme Yolları
a) Başka işletmelerle birleşme ya da satın alma yoluyla birleşme b) Müşterek yatırım ortaklığı

12. HAFTA: İŞLETME VEYA STRATEJİK İŞ BİRİMLERİNİ İZLEYEBİLECEKLERİ STRATEJİK ALTERNATİF TÜRLERİ B.Durgun Büyüme (Dengelilik) Stratejileri
1. Yavaş büyüme stratejisi
2. Kar ya da harmanlama stratejisi
3. Fasılalı durgun büyüme stratejisi
4. Destekli büyüme stratejisi

C. Tasarruf Stratejileri
1. Etrafına bakma stratejileri
2. Tecrit etme stratejisi
3. Son verme stratejisi
4. Mahkum işletme stratejisi 
13. HAFTA: İŞLETME VEYA STRATEJİK İŞ BİRİMİ STRATEJİLERİ
VE SEÇİM ANALİZİ
A. Ansoff’un Strateji Elamanları Analizi ve Büyüme Matrisi
1. Faaliyet sahası
2. Büyüme vektörü
3. Rekabet avantajı
4. Sinerji

B. M.Porter’ın Jenerik Stratejileri
1. Maliyet liderliği stratejisi
2. Farklılaştırma stratejileri
3. Hızlı cevap verme stratejisi

14. HAFTA: İŞLETME VEYA STRATEJİK İŞ BİRİMİ STRATEJİLERİ
VE SEÇİM ANALİZİ
C. H.Mıntzberg’in Farklılaştırma Stratejisi
1. Fiyat farklılaştırma stratejisi
2. İmaj farklılaştırma stratejisi
3. Destek farklılaştırma stratejisi
4. Kalite farklılaştırma stratejisi
5. Tasarım farklılaştırma stratejisi
6. Farklılaştırmama stratejisi

D. Wrıght, Prıngle ve Kroll’un Büyük ve Küçük Boyutlu
İşletmeler ya da Stratefik İş Birimleri İçin Jenerik Stratejileri
1. Küçük işletme birimleri için jenerik stratejileri
2. Büyük işletme birimleri için jenerik stratejileri
E-Patel ve Younger’ın Stratejik Rehberlik Analizi

15. HAFTA: YATIRIMLARINI ÇEŞİTLENDİRMİŞ KURULUŞLARDA STRATEJİ SEÇİMİ: STRATEJİK FAYDA VE PORTFÖY ANALİZ TEKNİKLERİ
A. Portföy Analizlerinin Tanımı ve Önemi
B. İşletmenin Stratejik Nitelikteki İşi ve Ürünü
1. Boston danışma grubu portföy analizi
2. Yönlendirici politika matrisi
3. Değer matrisi

16. HAFTA: YATIRIMLARINI ÇEŞİTLENDİRMİŞ KURULUŞLARDA STRATEJİ SEÇİMİ: STRATEJİK FAYDA VE PORTFÖY ANALİZ TEKNİKLERİ
4. Yatırım Karlılığı Matrisi
5. Trafik Lambası Matrisi
6. PİMS Analizinin(Pazarlama Stratejilerinin Karlar üzerine etkileri)
yorumları
7. THOMSON VE STRICKLAND’ın Stratejik Kümeleme Analizi
8. Hofer Analizi
9. Patel ve Younger’ın Stratejik Rehberlik Analizi 
17 HAFTA: İŞLEVSEL DÜZEY STRATEJİLERİ YA DA POLİTİKALARI
A. İşlevsel Stratejiler yada İşlevsel Politikalar kavramı
B. Politikaların Fonksiyonları
1. Finans ve Muhasebe Politikalarına İlişkin Politikalar
2. Pazarlama İşlevine İlişkin Politikalar
a. Ürün ve pazarlara ilişkin politikalar b. Dağıtım politikaları
c. Tutundurma politikaları
d. Fiyat politikaları
e. Satış sonrası servis politikaları
f. Tüketici koruma politikaları

18 HAFTA: İŞLEVSEL DÜZEY STRATEJİLERİ YA DA POLİTİKALARI
3. Üretim ve Satın Alma İşlevine İlişkin Politikalar a. Kapasite kullanım politikaları
b. Üretim tesislerinin kuruluş yerlerinin seçimine ilişkin politikalar c. Üretim hammadde ve doğal kaynakların teminine ilişkin
politikalar
d. Kullanılan üretim yöntem ve teknolojilerine ilişkin politikalar e. Üretim araç ve gereçlerin bakımına ilişkin politikalar
4. İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Politikalar
5. Araştırma ve Geliştirme Politikaları
6. Halkla İlişkiler Fonksiyonuna İlişkin Politikalar
7. Hukuksal Konulara İlişkin Politikalar

19. HAFTA: KÜRESELLEŞME VE KÜRESEL STRATEJİLER KÜRESEL STRATEJİ
1. Küresel Stratejinin Boyutları
2. Küresel Stratejiden Melez Stratejiye Geçiş
3. Küresel ve Uluslar Arası Stratejiye Geçiş
4. Ford Şirketinin Anahtar Ülke Matrisi
5. Seçilmiş Uluslararası Stratejik Alternatifler Matrisi
6. İşletmelerin Küresel ve Uluslar Arası Pazarlara Açılma Nedenleri ve
Uyguladıkları Stratejiler
7. Küresel Stratejilerin Yarar ve Sakıncaları

20. HAFTA: STRATEJİNİN UYGULANMASI: ÖRGÜTSEL YAPI
1. Stratejinin Uygulanmasında Örgütsel Yapının Önemi
2. Organizasyon Yapısıyla Stratejinin Birbirine Uygunluğunun
Araştırılması
3. Örgütsel Yapılar
a. Girişimci yapı
b. Fonksiyonel yapı
c. Ürün bölümlü yapı
d. Coğrafi bölüme göre yapı
e. Çok bölümlü yapı
f. Benzer sib’lerden oluşan çok bölümlü yapı
g. Matriks yapı
h. Şebeke türü yapı 
21. HAFTA: STRATEJİNİN UYGULANMASI: KAYNAK DAĞILIMI
1. Kaynak Dağılımı, Tanımı ve Önemi, Strateji ile Arasındaki İlişki
2. Kaynak Dağılımı İçin Dikkate Alınacak Araçlar
3. Kaynak Dağılımında Bütçeleme Yöntemi
4. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Kaynak Dağılımı
5. Yatırımlarını Çeşitlendirmiş Büyük Ölçekli İşletmelerde Uygulama Planları ve
Kaynak Dağılımı

22. HAFTA: STRATEJİLERİN UYGULANMASI: ÖRGÜT KÜLTÜRÜ
1. Örgüt Kültürü Kavramı
2. Örgüt Kültürünün Diğer Kavramlarla İlişkisi
3. Örgüt Kültürünün Önemi
4. Örgüt Kültürünün Sınıflandırılması
5. Çevre Strateji ve İşletme Kültürü İlişkisi
6. Örgüt Kültür Tipleriyle Bunun Strateji Oluşumuna Etkisi

23. HAFTA: STRATEJİLERİN UYGULANMASI: STRATEJİ VE LİDERLİK
1. Liderlik Tanımı ve Liderin Değişimdeki Rolü
2. Strateji ve Lider Özellikleri
3. Liderlik ve Strateji Uygulamaları
4. Kariyer Gelişimi ve Liderlik
5. Stratejik Alternatiflerle Lider ya da Tüketici Arasında Uyumun Sağlanması
6. Etkin ve Başarılı Liderlerden Beklenen Başlıca Görevler a. Değişikliğin yönünü belirleme
b. Organizasyon oluşturma
c. Örgütsel kültür oluşturma
7. Günümüzün Değişen Koşulları ve Değişimci Liderlik
8. Değişimci ve Reformcu Liderliğin Aşaması
a. Değişim ihtiyacının fark edilmesi b. Paylaşılan vizyon oluşturma
c. Değişime kurumsal kimlik kazandırma

24. HAFTA: STRATEJİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KONTROLÜ
1. Stratejik Kontrolün Tanımı ve Önemi
a. Geleneksel stratejik kontrol yaklaşımı
b. Çağdaş stratejik kontrol yaklaşımı
i. Tahminlerin kontrolü ii. Stratejik gözetim
iii. Uygulama kontrolü iv. Süreç kontrolü
v. Stratejik uygulama kontrolü
2. Stratejik Kontrolde Örgütsel Düzeyler
3. Stratejik Kontrolde Pazar Başarısı
4. Stratejik Kontrol İçin Kullanılabilecek Başarı Değerlendirme Ölçütleri a. Sayısal ölçütler
b. Niteliksel ölçütler
5. Stratejik Kontrol ve Değerlendirme için G.E (General Elektrik) Firmasının
PİMS Analizi Ölçütleriyle FORTUNE Ölçütleri
6. Stratejik Kontrol İçin Motivasyonun Önemi ve Ölçme ve Geri Besleme
7. Başarı Ölçümü
8. Geri Besleme

 

Kimler Katılabilir

En az lise mezunu olanlar.

Gerekli Belgeler

- Öğrenim Belgesi (En az lise seviyesinde)
- Nüfus cüzdanı fotokopisi
- İki adet vesikalık fotoğraf

Önkayıt

İstihdam Alanları

 • Şirket yönetim organizasyonlarında strateji ve planlama birimleri.
 • Şirketlerin orta ve üst kademe yönetimleri, 
 • Küçük ölçekli şirketlerde yönetici olarak,
 • İşletme alanında danışmalık hizmeti veren kurumlarda 
 • Strateji oluşturma departmanlarında 

Sıkça Sorulan Sorular

1. Kimler kayıt olabilir?

 • Mesleğin gerektirdiği işleri yapabilecek bedensel ve fiziksel yeterliliğe sahip olan kişiler.

2. Dersler nasıl işlenecektir?

 • M.E.B. uzaktan eğitim yönetmeliği ve stratejik yönetim uzaktan eğitim programına uygun olarak online işlenecek derslere katılım için şifre verilecektir.
 • Canlı derslere katılamayanlar ders videolarını izleyebilecektir.
 • Her konu için hazırlanmış testler ve genel deneme sınavı vardır.

3. Kurs süreleri ne kadar olacaktır?

 • Stratejik yönetim uzaktan eğitim programı toplam 72 Saat - 6 Hafta olarak yapılacaktır.

4. Sınavlar nasıl ve nerede yapılacaktır?

 • Kurs bitirme sınavı M.E.B. gözetiminde kurum adresimizde ve yeterli sayının oluşması durumunda Ankara ve İstanbul dışında farklı illerde de sınavlar yapılacaktır.

5. Kursiyerlerin kaç sınav hakkı olacaktır?

 • Kursiyerin 3 sınav hakkı vardır. Sınavda 50 geçer not alan kursiyerlere Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği gereği M.E.B. onaylı sertifikası verilir. Sınav haklarını dolduran kursiyerin kaydı silinir.

6. Sertifika nerelerde geçerlidir?

 • Türkiye de her kurumda ve apostil işleminden sonra yurt dışında geçerlidir.

7. Sertifika geçerlilik süresi ne kadardır?

 • Hayat boyu.

8. Kurs ücretleri nasıl belirlenir?

 • Her yıl ilan edilen kurs ücretleri uygulanır.
 • Sınav veya sertifika adı altında hiçbir Ek ücret talep edilmez.
 • Ödeme alınmadan kursiyer kaydı yapılamaz.