Uzaktan Eğitim İşletmelerde Yönetim ve Organizasyon Kursu

unvan-mesleki-egitim-emlak-danismanligi-sertifikasi-kursu

Bu eğitimi başarıyla tamamlayan kursiyerler yönetim ve organizasyon konularında temel bilgileri kazanmış olan kişilerdir. İşletmelerin güçlü ve zayıf yönlerini analiz edebilen, fırsatları ve tehditleri belirleyebilen, yönetim ve organizasyon alanına ilişkin kavram ve teorileri uygulayabilen, sorunları kavrayan ve çözebilen, stratejileri değerlendirebilen ve kullanma becerileri gelişmiş bireylerdir. Gelişen dünyanın bir parçası olarak çalışanların yükü artmakta ve kuruluşlar profesyonel kişileri bünyelerine katmak istemektedirler. Dolayısıyla bu eğitimi alan kişilerin iş hayatında ön plana çıkması ve kariyer planlarında üst basamaklara tırmanması beklenen bir sonuçtur.

Kurs İçeriği

Uzaktan Eğitim İşletmelerde Yönetim ve Organizasyon Kursu,
Sertifika programımız toplam 600 saat olup, kurs içeriği aşağıdaki gibidir.

1.Hafta
A. Yönetim Kavramı ve Çeşitleri
1. Bilimsel Yönetim
2. Modern Yönetim
3. İstisnalarla Yönetim
4. Amaçlara Göre Yönetim
B. Bilgisayarda Temel Kavramlar
1. Bilgisayar Nedir?
2. Donanımımı Oluşturan Üniteler Nelerdir?
a. Ana Donanım Birimleri b. Ek Donanım Birimleri
C. Kalite Kavramına Tarihsel Yaklaşım
1. Kalite Nedir?
2. Kalite Yönetim Sistemi Nedir?
3. Kalite Yönetim Sisteminin Tarihsel Gelişimi Bireysel Bilgi-Beceriye Dayalı Kalite Süreci Muayene ve Test Süreci
Kalite Kontrol Süreci
Kalite Güvence Süreci
Kalite Yönetim Süreci ve Özellikleri
D. Söyleşi
E. E-Ticaret Nedir?
F. Mesleki İngilizce (İletişim) 
2. HAFTA
A. Yönetim Sürecinin Özellikleri
1. Yönetim Bir Grup Faaliyetidir.
2. Yönetimin Beşeri Özelliği Vardır.
3. Yönetim Bir İşbirliği ve Uzmanlaşma Faaliyetidir.
4. Yönetim Bir Koordinasyon Faaliyetidir.
Koordinasyon ve Yetki
Koordinasyon ve Rasyonellik
3. HAFTA
A. Kalite Yönetim Sistemi
1. Kalite Yönetim Sisteminin Temelleri
Kalite Yönetim Sistemleri İçin Gerekçe (Rationale)
Kalite Yönetim Sistemleri İçin Şartlar ve Ürünler İçin Şartlar
Kalite Yönetim Sistemleri Yaklaşımı
Proses Yaklaşımı
B. Söyleşi
C. İnternet Tabanlı Elektronik İletişim
1. E-İş Nedir?
2. E-Ticaretin Tarihsel Gelişimi
D. Mesleki İngilizce (İletişim)

A. Yönetim Fonksiyonları
1. Planlama Fonksiyonu
a. Planlama Kavramı
b. Planlamanın Araçları
I. Politika
II. Prosedürler
III. Bütçeler
Stratejiler
Planlama Sürecinin Aşamaları
İyi Bir Planın Özellikleri
Planlamanın Kültür ve Kültürel Değerlerle İlişkisi
 B. Kalite Yönetim Sistemi

1. Kalite Yönetim Sisteminin Temelleri (Devamı)
a. Kalite Politikası ve Kalite Hedefleri
b. Kalite Yönetim Sistemi İçinde Üst Yönetimin Rolü c. Dokümantasyon
d. Kalite Yönetim Sistemlerinin Değerlendirilmesi e. Sürekli İyileştirme
C. Söyleşi
D. E-İş ve E-Ticaret Arasındaki Farklar Nelerdir? F. Mesleki İngilizce (İş Toplantısı Organizasyonu) 
4. HAFTA
A. Yönetim Fonksiyonları
1. Örgütleme (Organizasyon) Fonksiyonu a. Örgütlemenin Tanımı
b. Organizasyon Teorileri
I. Klasik Organizasyon Teorisi
II. Neoklasik Organizasyon Teorisi
2. Organizasyonun İlkeleri
3. Organizasyonda Bölümlere Ayırma
C. Kalite Yönetim Sistemi
1. Kalite Yönetim Sisteminin Temelleri (Devamı)
a. İstatistiksel Tekniklerin Rolü
b. Kalite Yönetim Sistemleri ve Diğer Yönetim Sistemi Odakları
c. Kalite Yönetim Sistemleri ile Mükemmellik Modelleri Arasındaki İlişki
D. Söyleşi
E. E- Ticaret’te Sorunlar
Altyapı Yetersizliği
Kalifiye İşgücü Yetersizliği
Teknik Sorunlar
F. Mesleki İngilizce (İş Toplantısı Organizasyonu) 
5. HAFTA
A. Yönetim Fonksiyonları
1. Yürütme Fonksiyonu
a. Yönetimde Yürütme Fonksiyonunu ve Önemi
b. Kültürün Yürütme Fonksiyonunun uygulanmasına Etkisi c. Emir
d. Güdüleme (Motivasyon)
e. Liderlik (Önderlik)
f. İletişim
2. İşletme Yönetiminde Gruplar
C. Kalite Yönetim Sistemi
1. ISO 9000 Literatüründe Anılan Başlıca Terimler a. Kaliteyle İlgili Terimler
b. Yönetimle İlgili Terimler c. Kuruluşla İlgili Terimler
d. Ürün ve Prosesle İlgili Terimler e. Karakteristiklerle İlgili Terimler
f. Uygunlukla İlgili Terimler
g. Dokümantasyonla İlgili Terimler h. Muayeneyle İlgili Terimler
i. Tetkikle İlgili Terimler
D. Söyleşi
E. Neden E-Ticaret?
F. Mesleki İngilizce (Not Tutma) 
6. HAFTA
A. Yönetim Fonksiyonları
1. Koordinasyon Fonksiyonu (Uyumlaştırma-Düzenleştirme) Yönetimde Koordinasyon Fonksiyonu ve Önemi Koordinasyon Fonksiyonunun Kültür Yönü Koordinasyonun İlkeleri
Koordinasyon Teknikleri
Koordinasyon Çeşitleri Dikey Koordinasyon Yatay Koordinasyon Merkezi Koordinasyon
2. Koordinasyon Yöntemleri
3. Koordinasyonun Yararları
B. Microsoft Ofis Programları
C. Kalite Yönetim Prensipleri: Müşteri Odaklılık
D. Söyleşi
E. E-İş ve E-Ticaret Yapmak İçin Nelere İhtiyaç Vardır? F. Mesleki İngilizce (İş Soruşturması Yapma) 
7. HAFTA
A. Yönetim Fonksiyonları
1. Denetim Fonksiyonu
a. Denetim (Kontrol) Kavramı
b. Denetimde Geleneksel Yaklaşım c. Denetim Araçları
I. Kişisel Gözlem
II. Finansal Denetim
III. İç Kontrol
2. Denetim İlkeleri
a. Stratejik Noktaların Denetimi b. Geri Besleme
c. Esnek Denetim
3. İş görenlerin Denetim Yöntemlerine Gösterdikleri Tepkiler
C. Kalite Yönetim Prensipleri: Liderlik
D. Söyleşi
E. İşletmelerin, İş ve Pazar süreçlerini E-Ticaret’e göre yeniden tanımlamaları
F. Mesleki İngilizce (İş Soruşturması Yapma) 
8. HAFTA
A. Yönetim Fonksiyonları
1. Karar Verme Fonksiyonu
a. Yönetimde Karar Vermenin Önemi 
b. Kararları Kimler Verir?
c. Karar Vermeyi Etkileyen Kişisel Faktörler
2. Karar Verme Sürecinin Aşamaları
a. Problemin Tanımlanması
b. Alternatif Çözümleri Gerçekleştirme c. Alternatifleri Değerlendirme
d. En Uygun Alternatifin Seçimi
e. Seçilen Alternatifin Uygulamaya Konması
5. Biçim ve Zemin Renklendirme
C. Kalite Yönetim Prensipleri: Kişilerin Katılımı
D. Söyleşi
E. E-Ticaret’te Para Akışı Nasıl Sağlanır? F. Mesleki İngilizce (Kurallar)
9. HAFTA
A. Yönetim Biliminin Güncel Konuları
1. Organizasyonlarda Çatışma a. Çatışmanın Tanımı
b. Çatışma Türleri
2. Çatışmanın Nedenleri 
C. Kalite Yönetim Prensipleri: Proses Yaklaşımı
D. Söyleşi
E. E-Ticaret ve E-İş, Sadece İnternet Üzerinden mi Yapılır? F. Mesleki İngilizce (Kurallar)
10. HAFTA
A. Yönetim Biliminin Güncel Konuları
1. Organizasyonlarda Çatışma Yönetimi
2. Çatışmada Başvurulan Stratejiler
Kayıp-Kayıp Stratejisi 
Kazanç-Kayıp Stratejisi 
Kazanç-Kazanç Stratejisi

C. Kalite Yönetim Prensipleri: Yönetime Sistem Yaklaşımı
D. Söyleşi
E. Web Tabanlı Ticaret, Neden İş Yaşamında Bu Kadar Etkindir? F. Mesleki İngilizce (Kurallar) 
11. HAFTA
A. Yönetim Biliminin Güncel Konuları
1. Yalın Organizasyon
Yalın Organizasyonun Tanımı ve Kökeni
Seri Üretimden Yalın Organizasyona Geçiş Süreci
2. Yalın Organizasyonun İlkeleri
C. Kalite Yönetim Prensipleri: Sürekli İyileştirme
D. Söyleşi
E. Elektronik Ticaretin Dünya ve Ülkemizdeki Gelişimi
F. Mesleki İngilizce (Mektuplar) 
12. HAFTA
A. Yönetim Biliminin Güncel Konuları
1. Kaynak Kullanımı
Kaynakların Etkin Kullanımı
İş Etüdü
Değer Analizi
Pareto Analizi
Beyin Fırtınası Yöntemi
Neden-Sonuç Analizi b. Örgüt Geliştirme
2. Etkin İletişim Sistemi
C. Kalite Yönetim Prensipleri: Karar Vermede Gerçekçi Yaklaşım
D. Söyleşi
E. Elektronik Ticaretin Yararları
F. Mesleki İngilizce (Mektuplar)
13. HAFTA
A. Yönetim Biliminin Güncel Konuları
1. Sürekli Gelişme (Kaizen)
a. Sürekli Gelişme ve Yenilik
b. Sürekli Gelişme ve Toplam Kalite
I. Müşteri Öncelikli Toplam Kalite Anlayışı
II. Önce Kar Değil, Kalite Anlayışı
c. Sürekli Gelişme ve Tam Zamanında Üretim
2. Takım Ruhu
C. Kalite Yönetim Prensipleri: Karşılıklı Yarara Dayalı Tedarikçi İlişkileri
D. Söyleşi
E. E-İş ve E-Ticaret ile Birlikte Oluşan Yeni İş Modelleri
F. Mesleki İngilizce (Mektuplar) 
14. HAFTA
A. Yönetim Biliminin Güncel Konuları
1. Kıyaslama - İşletmeler Arası Karşılaştırma (Benchmarking) Kıyaslama Nedir?
Kıyaslama Çeşitleri
İç Kıyaslama Rekabetçi Kıyaslama İşlevsel Kıyaslama Türdeş Kıyaslama
2. Kıyaslamanın Uygulanması
C. TS EN ISO 9001: 2000 Kalite Yönetim Sistemi
IS0 9000 Nedir?
ISO 9000 Standart Serilerinin Tarihsel Gelişimi
D. Söyleşi
E. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ) ve E-Ticaret
F. Mesleki İngilizce (Davetler)
15. HAFTA
A. Yönetim Biliminin Güncel Konuları
1. Öğrenen Organizasyon (Learning Organizations)
a. Öğrenen Organizasyon Nedir?
b. Öğrenen Organizasyonların Gelişim Aşamaları
I. Bilen Organizasyonlar
II. Anlayan Organizasyonlar III. Düşünen Organizasyonlar IV. Öğrenen Organizasyonlar
2. Öğrenen Organizasyonların Disiplinleri
C. TS EN ISO 9001: 2000 Kalite Yönetim Sistemi
IS0 9001:2000 Kalite Yönetim Sisteminin Özellikleri
IS0 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Ve Toplam Kalite
D. Söyleşi
E. Elektronik Ortam ve İnternet; E-Ticaret İçin Ne Kadar Güvenli! F. Ara Sınav 
16. HAFTA
A. Yönetim Biliminin Güncel Konuları
1. Değişim Mühendisliği (Reengineering) Değişim Mühendisliğinin Aşamaları Değişim Mühendisliğinin Temel Unsurları
2. Değişim Mühendisliği Uygulamaları Ve Sonuçları
C. TS EN ISO 9001: 2000 Kalite Yönetim Sisteminin Genel Maddeleri
1. Kapsam
a. Genel
b. Uygulama
D. Söyleşi
E. E-Ticaret Uygulamalarına Girmek, Ne Kadar Zamanda Sonuçlanır? F. Mesleki İngilizce (Rapor Yazma) 
17. HAFTA
A. Yönetim Biliminin Güncel Konuları
1. Sanal Organizasyon
Sanal Organizasyon Yapıları
Dış Kaynaklardan Yararlanma (Outsoursing)
C. TS EN ISO 9001: 2000 Kalite Yönetim Sisteminin Genel Maddeleri
Madde 2 - Atıf Yapılan Standartlar
D. Söyleşi
E. E-Ticaret Uygulamalarına Girmek, Ne Kadar Yatırım Gerektirir? F. Mesleki İngilizce (Rapor Yazma)
18. HAFTA
A. Yönetim Biliminin Güncel Konuları
1. Şebeke Organizasyon
a. Dahili Şebeke Organizasyonu
b. Dengeli Şebeke Organizasyonu c. Dinamik Şebeke Organizasyonu
2. Şebeke Organizasyonlarının İşletmeye Sağladığı Yararlar
3. Şebeke Organizasyonunun Zayıf Yönleri
C. TS EN ISO 9001: 2000 Kalite Yönetim Sisteminin Genel Maddeleri
Madde 3 – Terimler ve Tarifler
D. Söyleşi
E. Hangi Tür İşler, E-İş ve E-Ticaret Uygulamalarında İdealdir? F. Mesleki İngilizce (İstatistiklerin Okunması)
19. HAFTA
A. Kalite Yönetim Bölümünün Organizasyonu
C. TS EN ISO 9001: 2000 Kalite Yönetim Sisteminin Genel Maddeleri
Madde 4 – Kalite Yönetim Sistemi
Genel Şartlar
Dökümantasyon Şartları
Genel
Kalite El Kitabı Dökümanların Kontrolü Kayıtların Kontrolü 
D. Söyleşi
E. Internet’te E-Ticarete Açılan Şirketleri Arama - Bulma Yöntemleri
F. Mesleki İngilizce (Grafiklerin Yorumlanması)
20. HAFTA
A. Üst (Tepe) Yönetiminin Organizasyonu
B. İnternet’e Giriş
1. İnternet Nedir?
2. İnternet Explorer Nedir?
3. İnternet İçin Gereksinimler Nelerdir?
C. TS EN ISO 9001: 2000 Kalite Yönetim Sisteminin Genel Maddeleri
Madde 5 – Yönetimin Sorumluluğu a. Yönetimin Taahhüdü
b. Müşteri Odaklılık 
c. Kalite Politikası
d. Planlama
I. Kalite Hedefleri
II. Kalite Yönetim Sisteminin Planlanması 
e. Sorumluluk Yetki ve İletişim
I. Sorumluluk ve Yetki II. Yönetim Temsilcisi III. İç İletişim
f. Yönetimin Gözden Geçirmesi
I. Genel
II. Gözden Geçirme Girdisi
III. Gözden Geçirme Çıktısı 
D. Söyleşi
E. E-Ticaret ve Pazarlama
F. Mesleki İngilizce (Özür Mektubu Hazırlama)
21. HAFTA

A. İnsan Kaynakları Bölümünün Yönetim ve Organizasyonu
B. İnternet
1. Web Nedir?
2. İnternet Explorer Aracılığıyla Bilgi Alış Verişi
C. TS EN ISO 9001: 2000 Kalite Yönetim Sisteminin Genel Maddeleri
Madde 6 – Kaynak Yönetimi
a. Kaynakların Sağlanması
b. İnsan Kaynakları
I. Genel
II. Yeterlilik, Farkında olma (Bilinç) ve Eğitim c. Alt Yapı
d. Çalışma Ortamı
D. Söyleşi
E. İnternet Bankacılığı E-Ticaret İçin Ne Gibi Kolaylıklar Sağlar?
F. Mesleki İngilizce (Aracılık Yapma)
22. HAFTA
A. Pazarlama Bölümünün Yönetim Ve Organizasyonu
B. İnternet
1. İnternet’te Arama Bulma İşlemleri
2. Web Sayfası Kopyalama Ve Kaydetme İşlemleri
C. TS EN ISO 9001: 2000 Kalite Yönetim Sisteminin Genel Maddeleri
Madde 7 – Ürün Gerçekleştirme
Ürün Gerçekleştirmenin Planlanması
Müşteri ile İlişkili Prosesler
23. HAFTA
A. Araştırma-Geliştirme (AR-GE) Faaliyetlerinin Yönetim Ve Organizasyonu
B. İnternet
1. Internet’ten Program Alma(indirme) İşlemleri
2. Internet’ten Dosya Yazdırma İşlemleri
C. TS EN ISO 9001: 2000 Kalite Yönetim Sisteminin Genel Maddeleri
Madde 7 – Ürün Gerçekleştirme (Devamı)
a. Tasarım ve Geliştirme
b. Tasarım ve Geliştirme Planlaması
c. Tasarım ve Geliştirme Girdileri d. Tasarım ve Geliştirme Çıktıları
e. Tasarım ve Geliştirmenin Gözden Geçirmesi f. Tasarım ve Geliştirmenin Doğrulanması
g. Tasarım ve Geliştirmenin Geçerli Kılınması (Geçerliliği)
h. Tasarım ve Geliştirme Değişikliklerinin Kontrolü
D. Söyleşi
E. E-Dükkan (E-Store) Nedir? (Internet’te Sanal Market Nedir?) F. Mesleki İngilizce (Özür Mektubu Hazırlama) 
24. HAFTA
A. Satın Alma (Tedarik) Bölümünün Organizasyonu
B. İnternet
1. İnternet Explorer’ın Gelişmiş Özellikleri
2. İnternet ve Multi Medya Araçları
C. TS EN ISO 9001: 2000 Kalite Yönetim Sisteminin Genel Maddeleri
Madde 7 – Ürün Gerçekleştirme (Devamı) Satın Alma
Satın Alma Prosesi
Satın Alma Bilgisi
D. Söyleşi
E. E- Ticaret Kuralları Ve Hukuk
1. Ürün Alırken Uyulması Gereken Kurallar
2. Ürün Satarken Uyulması Gereken Kurallar
F. Mesleki İngilizce (İş Tanımları) 
25. HAFTA
A. Üretim Bölümünün Organizasyonu
B. İnternet
1. İnternet’te Çoklu Ortam
2. Video Konferanslara Katılma
C. TS EN ISO 9001: 2000 Kalite Yönetim Sisteminin Genel Maddeleri
Madde 7 – Ürün Gerçekleştirme (Devamı)
1. Üretim ve Hizmetin Sağlanması (Sunulması)
a. Üretim ve Hizmet Sağlamanın Kontrolü
b. Üretim ve Hizmetin Sağlanması İçin Proseslerin Geçerliliği c. Belirleme ve İzlenebilirlik
d. Müşteri Mülkiyeti
e. Ürünün Muhafazası
2. İzleme ve Ölçme Cihazlarının Kontrolü
D. Söyleşi
E. E- Ticaret ve İletişim
1. Müşteriyle İletişim
2. Halkla İletişim
3. Haber Grupları ile İletişim
F. Mesleki İngilizce (İş Tanımları) 
26. HAFTA
A. Kalite Kontrol Bölümünün Organizasyonu
B. İnternet
1. Favoriler Listesini Düzenleme ve Kullanma
2. İnternet ve Haber Grupları
C. TS EN ISO 9001: 2000 Kalite Yönetim Sisteminin Genel Maddeleri
Madde 8 – Ölçme, Analiz ve İyileştirme
1. Genel
2. İzleme ve Ölçme
a. Müşteri Memnuniyeti b. İç Tetkik
c. Proseslerin İzlenmesi ve Ölçülmesi d. Ürünün İzlenmesi ve Ölçülmesi
3. Uygun Olmayan Ürünün Kontrolü
D. Söyleşi
E. E- Ticaret’te Ürün Tanıtımı ve Reklam
F. Mesleki İngilizce (Mevki Tanımları) 
27. HAFTA
A. İşletme Organizasyonlarında Yönetime Katılma
B. İnternet
1. HTML Nedir?
2. E-Mail Nedir?
a. Örnek Bir E-Mail Oluşturma b. E-Mail Gönderme
C. TS EN ISO 9001: 2000 Dokümantasyonu
Örnek Misyon Hazırlama
Örnek Kalite Politikası Hazırlama
D. Söyleşi
E. E- Ticaret’te Etik Kurallar
F. Mesleki İngilizce (Tercüme)
28. HAFTA
A. Yönetim ve Organizasyonda Sorunlar
1. Yönetime Ait Sorunlar
2. Organizasyona Ait Sorunlar
B. İnternet
1. Örnek Bir Web Sayfası Oluşturma
C. TS EN ISO 9001: 2000 Dokümantasyonu
1. Örnek Bir Kalite El Kitabının Hazırlanması
2. Örnek Bir Organizasyon El Kitabının Hazırlanması
D. Söyleşi
E. Parola Korumalı Siteler ve E-Ticaret’te Uygulama Alanları
F. Mesleki İngilizce ( Tercüme)
29. HAFTA
A. Yönetim ve Organizasyonda Sorunlar
1. İletişimi Engelleyen Faktörler a. Algılamada Kişisellik
b. Hatalı Tanımlama
c. Mesajın İnanca Uymaması
d. Haberleşme Kaynağına Güvensizlik
B. İnternet
1. Örnek Web Sayfası Hazırlama (Devam)
C. TS EN ISO 9001:2000 Dokümantasyonu
1. Örnek Prosedür Hazırlama
2. Örnek Talimat Hazırlama
3. Örnek Kalite Planı Hazırlama
D. Söyleşi
E. E-Ticaret Yoluyla Pazar Araştırması Yapma
F. Mesleki İngilizce (Tercüme)
30. HAFTA
A. Yönetim ve Organizasyonda Yetki
1. Yetkinin Kaynağı
2. Güç (Otorite)
3. Yetki Devri
B. İnternet
1. Örnek Web Sayfasını Internet’te Yayınlaması
2. Örnek Web Sayfasının Güncellenmesi
C. TS EN ISO 9001:2000 Dokümantasyonu
1. Örnek Form Hazırlama
2. Örnek Ek Doküman Hazırlama
3. Örnek Kalite Performans Kriterleri Hazırlama
D. Söyleşi
E. E-Ticaret Siteleri
1. Örnek Bir E-Ticaret Sitesinde Gezinme
2. E-Ticaret Yoluyla Ürün Ya da Hizmet Satınalma

Kimler Katılabilir

En az lise mezunu olanlar.

Gerekli Belgeler

- Öğrenim Belgesi (En az lise seviyesinde)
- Nüfus cüzdanı fotokopisi
- İki adet vesikalık fotoğraf

Önkayıt

İstihdam Alanları

 • İşletmelerde yöneticilik, 
 • İşletmelerde kalite yönetim bölümleri.

Sıkça Sorulan Sorular

1. Kimler kayıt olabilir?

 • Mesleğin gerektirdiği işleri yapabilecek bedensel ve fiziksel yeterliliğe sahip olan kişiler.

2. Dersler nasıl işlenecektir?

 • M.E.B. uzaktan eğitim yönetmeliği ve işletmelerde yönetim ve organizasyon uzaktan eğitim programına uygun olarak online işlenecek derslere katılım için şifre verilecektir.
 • Canlı derslere katılamayanlar ders videolarını izleyebilecektir.
 • Her konu için hazırlanmış testler ve genel deneme sınavı vardır.

3. Kurs süreleri ne kadar olacaktır?

 •  İşletmelerde yönetim ve organizasyonuzaktan eğitim programı toplam 600 Saat - 30 Hafta olarak yapılacaktır.

4. Sınavlar nasıl ve nerede yapılacaktır?

 • Kurs bitirme sınavı M.E.B. gözetiminde kurum adresimizde ve yeterli sayının oluşması durumunda Ankara ve İstanbul dışında farklı illerde de sınavlar yapılacaktır.

5. Kursiyerlerin kaç sınav hakkı olacaktır?

 • Kursiyerin 3 sınav hakkı vardır. Sınavda 50 geçer not alan kursiyerlere Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği gereği M.E.B. onaylı sertifikası verilir. Sınav haklarını dolduran kursiyerin kaydı silinir.

6. Sertifika nerelerde geçerlidir?

 • Türkiye de her kurumda ve apostil işleminden sonra yurt dışında geçerlidir.

7. Sertifika geçerlilik süresi ne kadardır?

 • Hayat boyu.

8. Kurs ücretleri nasıl belirlenir?

 • Her yıl ilan edilen kurs ücretleri uygulanır.
 • Sınav veya sertifika adı altında hiçbir Ek ücret talep edilmez.
 • Ödeme alınmadan kursiyer kaydı yapılamaz.