KOSGEB Genel Destek Programı

KOSGEB  PROGRAMLARININ AMACI NEDİR? 
 • Proje hazırlama kapasitesi düşük KOBİ’lerin de mevcut KOSGEB desteklerinden faydalanması,
 • KOBİ’lerin kaliteli ve verimli mal/hizmet üretmelerinin sağlanması,
 • KOBİ’lerin rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek amacıyla genel işletme geliştirme faaliyetlerinin teşvik edilmesi,
 • KOBİ’lerin yurt içi ve yurt dışı pazar paylarını artırmak amacıyla tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesi,amacıyla işletmelerin desteklenmesidir.
KOSGEB'E GENEL BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Kosgeb'e başvuru için ilk aşama işletmelerin www.kosgeb.gov.tr adresindeki KOSGEB Veri Tabanı’na kayıt olması ile başlar daha sonra kayıt işlemleri bölümüne gelinerek  KOBİ beyannamesi doldurması gerekir, KOBİ Bilgi Dokümanı ve KOBİ Beyannamesi'nin çıktısı alınıp kaşeli ve imzalı olarak istenen belgeler ile bağlı olduğunuz KOSGEB Birimine verilir. 
 
Çıktılara ek olarak aşağıdaki belgeler ekinde istenmektedir;
1. İmza Beyannamesi/Sirküleri 
2. Ticaret Sicil veya Esnaf Sicil Gazetesi
3. Faaliyet Belgesi 
 
KOSGEB'E EĞİTİM DESTEĞİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR? 
 • KOSGEB işletmelerin; Genel Yönetim, Pazarlama Yönetimi, Üretim Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Mali İşler ve Finansman Yönetimi, Dış Ticaret ve Uluslararası Mevzuat, Bilgisayar ve Bilgi Teknolojileri, Enerji Teknolojileri, Yeni Teknik ve Teknolojiler, Yenilik, Mesleki ve Teknik Eğitim, CE İşareti, Ürün Belgelendirme ve Çevre konu başlıklarında genel katılıma açık veya işletme içi eğitim katılımlarına destek verilir.
 • Eğitim hizmeti alınabilecek kuruluşlar; üniversiteler, üniversitelerin işletmelere yönelik eğitim hizmeti vermek amacıyla kurulmuş birimleri, kuruluş mevzuatlarının izin vermesi şartıyla kamu kurum/kuruluşları, bunların eğitim hizmeti vermek amacıyla kurulmuş birimleri ve meslek kuruluşları, 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında kurum açma iznine sahip, alanında program onayı olan kurum/kuruluşlar ile Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından herhangi bir konuda akredite edilen belgelendirme kuruluşlarıdır.
 • Eğitime katılacak işletme temsilcileri; işletme sahibi, ortağı veya çalışanı olmalıdır. (4) Her bir konu başlığı altında alınan her bir eğitim için bir işletmeye sağlanacak desteğin üst limiti 1.000 (bin) TL'yi aşamaz. Program süresince bir konu başlığı altında alınan eğitimler için verilen toplam destek üst limiti 4.000 (dört bin) TL'dir.
 • Program süresince desteğin üst limiti 10.000 (on bin) TL'dir.  

KOSGEB TARAFINDAN DÜZENLENECEK EĞİTİM PROGRAMLARI NELERDİR? 

 • İşletmelerin eğitim ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda KOSGEB tarafından eğitim programları düzenlenebilir. Bu eğitim programlarına katılacak olan işletmeler için KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı olma şartı aranmaz.
 • Eğitim hizmetinin satın alınmasına ilişkin iş ve işlemler, Hizmet Merkezi ve/veya ilgili Başkanlık Birimi tarafından gerçekleştirilir.
 • Eğitim Programları, eğitim programından önce uygun iletişim yöntem ve araçlarıyla işletmelere duyurulur.
 • Eğitim Programları, en az 8 (sekiz) katılımcı olması durumunda uygulanabilir.
 • Eğitim programlarının bir günlük süresi, 6 (altı) saati geçemez.
 • Süresi 12 (oniki) saate kadar olan eğitimlerde katılımcılardan eğitim ücreti alınmaz.
 • Süresi 12 (oniki) saati aşan eğitimlerde, katılımcıdan alınacak eğitim ücreti, eğitim maliyeti bedelinin en az katılımcı sayısı olan sekiz rakamına bölünerek çıkan tutara, 1. ve 2. bölgelerde % 50 (elli), 3., 4., 5. ve 6. bölgelerde % 60 (altmış) destek oranı uygulanarak belirlenir.
 • Eğitim programlarına başvuru, ekte verilen ve Tablo 2'de belirtilen KOSGEB Eğitim Programı Başvuru Formu ve eki ile eğitim başlangıç tarihinden en geç 1 (bir) gün öncesine kadar Hizmet Merkezine yapılır.
 • Eğitim programına katılmayı talep ettiği halde, çalışanı programa katılmayan işletmeye başvuru aşamasında varsa ödemiş olduğu bedel iade edilmez.
 • Her eğitim programında katılımcılara, KOSGEB Eğitim Programı Katılımcı Devam Listesi imzalatılır.
 • Her program bitiminde devam listesi kontrol edilerek; programa devam eden katılımcılara Katılım Belgesi, katılımcıların eğitim sonrasında kazandıkları bilgi, beceri ve davranış değişikliklerinin ölçülmesi için test uygulandığı takdirde, asgari 70/100 puan alan katılımcılara, Başarı Belgesi verilir.
 • Katılımcılara verilen Katılım ve Başarı Belgeleri, sıra numarasıyla kayıt altına alınır ve programın son saatinde katılımcılara sunulur.  
DESTEK BAŞVURUSU, DEĞERLENDİRME VE ONAY AŞAMASI NASIL GERÇEKLEŞTİRİLİR? 
 
Destekten yararlanmak isteyen işletme, www.kosgeb.gov.tr internet adresinden elektronik ortamda doldurarak çıktısını aldığı Eğitim Desteği Başvuru Formu ve Tablo 2'de belirtilen belgeler ile ilgili Hizmet Merkezine başvuru yapar. Hizmet Merkezi, başvuru sonucunu işletmeye yazı ile bildirir. 
 
DESTEĞE İLİŞKİN DİĞER HUSUSLAR NELERDİR? 
 • TS-ISO 9000, TS-ISO 14000, TS-ISO 22000, AQAP, EN 17025 ve benzeri sistem belgelendirmeye yönelik eğitim hizmetleri ve yabancı dil eğitimleri bu destek kapsamı dışındadır.
 • İşletme personelinin eğitime katılımında sayı açısından bir sınırlama bulunmamaktadır.
 • Eğitim Desteği, yalnızca eğitim bedelini kapsar. İaşe, konaklama ve ulaşım giderlerini kapsamaz.